Your browser does not support JavaScript!

  歡迎光臨北護學生社團網   

國立臺北護理健康大學  學生社團總覽
                                                                                                                                      學校  >> 學生事務處 >>課外活動指導組 

:::
最後更新日期
2019-03-18
:::

與課指組連絡: 02-28227101 分機 2410,2411,2412.2413,2417

社團服務 e-mail: shuhui@ntunhs.edu.tw; 
服務時數服務 e-mail: chiachi@ntunhs.edu.tw  
獎學金申請服務e-mail:
scholarship@ntunhs.edu.tw
班級出遊服務 e-mail:  
fangchun@ntunhs.edu.twjouchin@ntunhs.edu.tw